ชื่อ - นามสกุล :นางนันทาริกา กิ่งเกษ
เลขที่ตำแหน่ง :551086500211
ตำแหน่ง :ครู (คศ.1)
วิทยฐานะ :ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:บธ.ม.
กลุ่ม / แผนก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน