ชื่อ - นามสกุล :นางสาวบุณยาพร เสาว์จันทร์
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง :นศ.มรภ.ศรีสะเกษ
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา:ภาษาไทย
กลุ่ม / แผนก : นักศึกษา2560
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย