ชื่อ - นามสกุล :นายพิชิต ลินทอง
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง :นศ.สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา:พลศึกษา
กลุ่ม / แผนก : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ2560
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา