ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเพียงใจ ไทยสีหราช
เลขที่ตำแหน่ง :25412-2(ถ)
ตำแหน่ง :ครู (ค.ศ.3)
วิทยฐานะ :ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้