ชื่อ - นามสกุล :นายพิสิทธิ์ ถนอม
เลขที่ตำแหน่ง :27134-2(ถ)
ตำแหน่ง :ครู (ค.ศ.1)
วิทยฐานะ :ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้