ชื่อ - นามสกุล :นางวันทนา บุตรศรี
เลขที่ตำแหน่ง :27119-2(ถ)
ตำแหน่ง :ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ :ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้