ชื่อ - นามสกุล :นายนพพร พนานุสรณ์
เลขที่ตำแหน่ง :24534-2(ถ)
ตำแหน่ง :ครู (คศ.4)
วิทยฐานะ :เชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษา:ครูปฏิบัติการสอน
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูปฏิบัติการสอน