นางอารี โพธิสาร
นายพินิจ ทนทาน
นายบุญกอง นิลเพชร
นางสาวนฤนาถ อุ่นแก้ว
นางนารี อุดมแก้ว
นางสาวจริญญา ศรแก้ว
นางสุดารัตน์ สายทอง
นางญานี อินดี
นางบัวตูม เลิศศรี
นางธนาพร สมรัตน์
นางสัญญาลักษณ์ แสนนา
นายมรรคพันธ์ วงศ์พรหม
นางฉายตะวัน พิลามาศ
นางสาวสังวาลย์ สาคำภีร์
นางสุนารี จินดาศรี
นางสาวศิริพร ศรีสันติแสง
นางสาวกาญจนา แก้วกอง
นางสาววรรณธิดา บุราคร
นางสาวโชติกา บุญเนตร
นางสาวสิริญญา สวยสม