นางยุพา ไชยชนะ
นายพิทยา เพชรรัตน์
นายภาสกร แสงโพธิ์แก้ว
นายอาทิตย์ หาญชนะ
ว่าที่ร้อยโทประวิทย์ ศิลาคำ
นางสาวณิชากร เทศกูล
นายเลิศยอมยุทธ บุรกรณ์