นางสาวกาญจนา ดวงมณี
นางประดับ โคลฟท์
นางอรพินท์ นุเรศรัมย์์
นางสาวณัฐนภา สุวรรณชาติ์
นางปัญญ์ญาภา แก้วกัณหา
นางสาวอารีรัตน์ แสนปลื้ม
นายปิยะณัฐ พานจันทร์
นางสาวสมพร แก่นจันทร์
นางสาวบาสิกา สมรักษ์
นางชลิตา มุ่งหมาย
นางสาวกาญกันตา เหมือนเพชร