ชื่อ - นามสกุล :นายกฤษฎ์ ทองตีฆา
ตำแหน่ง :ครู (คศ.3)
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอน
ที่อยู่ :
ID :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายบริการ
กลุ่ม / แผนก : สังคมศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอน