สรุปข้อมูลการสมัคร (ผ่านระบบออนไลน์)
เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตร/แผนการเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
จำนวน
ห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
ห้องเรียนเพชร (Diamond) 1 ห้อง 19 35 54
ห้องเรียนภาษา (ESP)
1 ห้อง 7 13 20
ห้องเรียนเพาะพันธุ์ปัญญา 1 ห้อง 7 2 9
ห้องเรียนปกติ 7 ห้อง 157 206 363
รวม 10 ห้อง 190  256 446

 

หลักสูตร/แผนการเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
จำนวน
ห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
1.ห้องเรียนเพชร 1 ห้อง 21 30 51
2.ห้องเรียนภาษา (ESP)
1 ห้อง 6 17 23
3.ห้องเรียนเพาะพันธุ์ปัญญา 1 ห้อง 4 3 7
4.ห้องเรียนปกติ 5 ห้อง 71 140 211
    4.1 วิทย์-คณิต   35  86  121 
    4.2 ศิลป์-ภาษา [ภาษอังกฤษ]   12 39 51
    4.3 ศิลป์-ภาษา [จีน]   7 3 10
    4.4 ศิลป์-ภาษา [ญี่ปุ่น]   3 5 8
    4.5 ทั่วไป [การงานอาชีพ]   14  7 21
รวม 8 ห้อง 102 190 292