+ บันทึกข้อมูลวิเคราะห์ผู้เรียน
+ สรุปรายชื่อวิเคราะห์ผู้เรียน
+ สรุปรวมวิเคราะห์ผู้เรียน
+บันทึกข้อมูลรายวิชา (ครู)
+ประเมินการสอน (นักเรียน)
+สรุปรายงานการประเมิน (ครู)
+ รายชื่อชุมนุม(วันอังคาร)
+ รายชื่อกิจกรรม (วันพุธ)