สรุปข้อมูลการส่งงาน ฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2564
** แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 2 ก.ค.-13 สิงหาคม 2564
** แบบสรุปการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 2 ก.ค.-13 สิงหาคม 2564
** แบบสรุปการส่งรายงานการสอนออนไลน์ (รายบุคคล)
** แบบสรุปการส่งวิเคราะห์ข้อสอบ/รายงานการสอบ
** แบบสรุปการส่งวิเคราะห์ผู้เรียน
** แบบสรุปการส่งวิจัย
** แบบสรุปรายงานนิเทศการสอน
** สรุปรายชื่อการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ (11 มิถุนายน 2564)
** สรุปรายชื่อการตรวจ ไฟล์ ปถ.05 ครั้งที่ 1-2564 (2 กรกฎาคม 2564)
** สรุปรายชื่อการตรวจ ไฟล์กิจกรรมชุมนุม ครั้งที่ 1-2564 (2 กรกฎาคม 2564)
** สรุปรายชื่อการตรวจ ไฟล์กิจกรรมวันพุธ ครั้งที่ 1-2564 (2 กรกฎาคม 2564)
** สรุปรายชื่อการตรวจ ไฟล์กิจกรรมแนะแนว ครั้งที่ 1-2564 (2 กรกฎาคม 2564)
 
<<2>> การส่ง ปถ 05 ครั้งที่ 1 (2 กรกฎาคม 2564)
*** การงานอาชีพ *** ศิลปะ
*** ภาษาต่างประเทศ *** สุขศึกษา และพลศึกษา
*** ภาษาไทย *** วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
*** สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม *** คณิตศาสตร์
<<3>> การส่ง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 (2 กรกฎาคม 2564)

 

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ เลขที่ 76 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ. ศรีสะเกษ 33150
พิกัดภูมิศาสตร์สถานศึกษา
ละติจูด (Latitude)14.621261 ลองติจูด (Longtitude) 104.416986
การติดต่อ
โทรศัพท์ 045-679012 โทรสาร 045-679013
อีเมล์ info@kws.ac.th Web : www.kws.ac.th
ผู้บริหารสถานศึกษา
นายศึก ลูกอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสุบัญชา สุระชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย บุญหนัก รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางสาวโสลันดา คำแดง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
นางเกิดศิริ ทองนวล ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
หัวหน้าฝ่าย
นางวันทนา บุตรศรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวนภาพร วรรณทอง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นายคงศักดิ์ แก้วกัณหา หัวหน้าฝ่ายหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
นายกฤษณ์ ทองฑีฆา หัวหน้าฝ่ายบริการ
 
 
นายสิริดนย์ น้าวิไลเจิญ     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
นายอมรเทพ สมหมาย      นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
ดร.เพ็ญศรี สารีบุตร     นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์