นางสาวสิริยาภรณ์  แก้วลอย

สาขา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยรายภัฏศรีสะเกษ

 

นางสาววราภรณ์  โพธิ์กระสังข์

สาขา : คอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะกษ

 

นางสาวศศิธร  สำนวน

สาขา : สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 

นางสาวจุฬารัตน์  เครือมาศ

สาขา : สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 

นางสาวปรียา  พรรณา

สาขา : ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 

นางสาวพิศมัย  อุปสุข

สาขา : ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 

นางสาวอัจฉราภรณ์ ทองลมุน

สาขา: คณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 

นางสาวอังฉรา อุ่นแก้ว

สาขา : ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

นางสาวพรทิพย์ สดใส

สาขา : ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

นางสาวสุดารัตน์ สุขศรี

สาขา : ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์